04/11/2020 Zorgvolmacht bij successieplanning

Gezinswoning verkopen van oudere

Wacht niet tot het te laat is. Op de klassieke vraag om nog de ouderlijke woning te verkopen en te schenken aan de kinderen in het kader van een goede successieplaning “nu vader dement is”, moet dikwijls geantwoord worden dat het te laat is. Eens iemand dement wordt, kan de woning nog verkocht worden via een specifieke procedure van rechterlijke bescherming (bewindvoering). Daarbij is een machtiging van de vrederechter nodig om bv. de ouderlijke woning te verkopen.

Een successieplanning is dan moeilijk. Wil men nadien de verkoopopbrengst schenken aan de kinderen in het kader van successieplanning, dan kan ook dit enkel gebeuren met machtiging van de vrederechter, die meestal oordeelt dat dit in het belang van de onbekwame niet mogelijk is, aangezien de onbekwame deze gelden in de toekomst mogelijk nog nodig heeft.

Kan wel door tijdig een zorgvolmacht te maken. Iedereen die nog ‘wilsbekwaam’ is, kan via een zogenaamde zorgvolmacht een of meer lasthebbers aanduiden. U kunt zelf kiezen hoever de zorgvolmacht gaat en wanneer ze in werking treedt. Zo kunt u wel de mogelijkheid voorzien voor de lasthebber om handelingen te verrichten die kaderen in een successieplanning, bv. om de opbrengst van een onroerend goed te schenken aan de kinderen.

Tip.  In geval van twijfel of iemand nog handelsbekwaam is, bv. bij beginnende dementie, kan een attest van de arts uitsluitsel brengen.

Successieplanning in zorgvolmacht

Het best notarieel. Indien men via de zorgvolmacht bv. een woning wil verkopen, moet de lastgeving bij notariële akte opgemaakt zijn. Om die reden is het aangewezen om de gehele zorgvolmacht door een notaris te laten opmaken.

Aan wie wordt zorgvolmacht gegeven? Aan de andere partner bv. Dan kunnen de kinderen bij eventueel vooroverlijden of dementie als plaatsvervangende lasthebber aangesteld worden.

Successieplanning. Aan de lasthebbers kan de mogelijkheid gegeven worden om reeds eerder gedane schenkingen te laten registreren, om levensverzekeringen af te kopen. Gaat het om een koppel, dan kan na overlijden van de eerststervende het keuzebeding uitgeoefend worden.

Ook schenkingen mogelijk. Indien de mogelijkheid van schenkingen toegestaan wordt, verdient het wel steeds aanbeveling om conflicten nadien te vermijden, bv. deze mogen enkel gedaan worden aan de kinderen van de lastgever als voorschot op de erfenis en aan elk kind (of diens afstammelingen bij vooroverlijden) voor een gelijk deel op eenzelfde tijdstip, waarbij het ene kind kan aanvaarden voor het andere.

Goed om te weten. Is het enige kind de enige lasthebber, dan moet een lasthebber ‘ad hoc’ aangeduid worden, rekening houdend met het tegenstrijdig belang. Onroerende goederen die het voorwerp mogen uitmaken van een schenking, worden het best opgesomd met hun volledige kadastrale gegevens.

Bron: Tips & Advies Vastgoed 27/10/2020
agent cut out
Contacteer ons X