23/09/2020 Wat is sterkmaking?

Sterkmaking is een mechanisme waarmee je kan vermijden dat iedereen aanwezig moet zijn bij de ondertekening van een onderhandse verkoopovereenkomst. Het is immers perfect mogelijk dat één van de kopers of één van de verkopers in het buitenland zit op het cruciale ogenblik. Via sterkmaking kan een partij vertegenwoordigd worden door een andere persoon, een zogenaamde sterkmaker, onder wie één van de andere kopers of verkopers. Eén verkoper kan zich bijvoorbeeld sterk maken voor alle verkopers samen.

NIET IN EIGEN NAAM

De sterkmaker handelt niet in eigen naam. Hij handelt alleen maar om te beloven dat de persoon voor wie hij zich sterk maakt, de overeenkomst zal goedkeuren.

Sancties

Vaak worden er in het compromis sancties ingeschreven voor het scenario waarbij deze persoon mogelijk toch weigert in te stemmen met het contract. Zo’n sanctie kan eruit bestaan dat de sterkmaker zichzelf verbonden weet. Of er kan een schadevergoeding worden gevorderd.

TERMIJN

In elk geval verplicht de sterkmaking de persoon voor wie de sterkmaker heeft opgetreden niet om met het contract in te stemmen. Die persoon kan nog steeds een vrije keuze maken. Vaak wordt wel een termijn gehanteerd waarbinnen de knoop moet worden doorgehakt.

Als de sterkmaking wordt bekrachtigd, dan worden de personen retroactief partij bij het compromis, die op een volwaardige wijze tot stand komt.

GEEN BIJZONDERE FISCALE CONSEQUENTIES

Op fiscaal vlak heeft de sterkmaking overigens geen bijzondere consequenties. De overeenkomst waarbij een van de partijen vertegenwoordigd is door een sterkmaker zal belast worden alsof de betrokken partij zelf in de akte was tussengekomen.

Wat bij een schenking?

Anders is het bij een schenking: wanneer de begiftigde vertegenwoordigd is door een sterkmaker zal de schenking geen aanleiding geven tot de heffing van schenkbelasting. Bij een schenking is immers de uitdrukkelijke aanvaarding van de begiftigde vereist. Voorafgaand aan deze aanvaarding is er slechts sprake van een aanbod vanwege de schenker dat deze altijd mag terugtrekken en dat vervalt bij het overlijden van de schenker. De akte houdende schenking aanvaard door een derde bij sterkmaking voor de begiftigde, is dus slechts aan het algemeen vast recht onderworpen, vermits dergelijke aanvaarding juridisch geen uitwerking heeft (SP nr. 16121, Vlabel, dd. 21 december 2016)

Bron: CIB Vastgoedflitsen 1821 dd. 18/09/2020
agent cut out
Contacteer ons X