22/07/2020 Nieuwe regeling op komst over bomen

Welke spelregels gelden er nu?

Staat de boom van uw buur te dicht? Om dat te bepalen, is momenteel de boomsoort van belang. Zgn. hoogstammige bomen moeten, als er geen ander gebruik is, op twee meter van de scheiding tussen uw perceel en dat van uw buur staan. Voor laagstammige bomen en levende hagen geldt dan weer dat ze minstens op een halve meter van de scheiding moeten staan (art. 35, lid 1 Veldwetboek) .

Goed om te weten. Om te weten of er een tegenstrijdig gebruik is, kunt u terecht op de griffie van het vredegerecht van het kanton waar het onroerend goed gelegen is.

Welke bomen zijn ‘hoogstammig’? Daarvoor wordt er gekeken naar het soort boom en hoe hoog die boomsoort normaal gezien wordt, maar ook naar de manier waarop uw buur de boom laat groeien. Gaat het bv. om een beuk, dan kan die ook als haag gebruikt worden. Welke bomen eronder vielen, was in ieder geval steeds een bron van discussie...

Boom die dicht staat, moet weg. Staat de boom of de haag te dicht, dan kunt u in principe vragen dat die gerooid wordt. Voor zo’n procedure moet u zich tot de vrederechter richten.

Al meer dan 30 jaar? Kan uw buur bewijzen dat de boom of haag er al 30 jaar of langer staat – een deskundige kan dat nagaan op basis van jaarringen – dan kunt u de verwijdering niet meer vragen. De vrederechter zal dan van oordeel zijn dat er sprake is van verjaring.

Wat wijzigt er op 01.09.2021?

Wat zegt de nieuwe wet? De spelregels in het nieuwe Burgerlijk Wetboek – deel goederen (wet 04.02.2020, BS 17.03.2020) hierover wijzigen. Men spreekt nu niet meer over hoog- of laagstammige bomen, maar wel over een concrete hoogte van beplantingen. Meer bepaald bedraagt volgens de nieuwe wet de afstand tot de scheiding voor bomen die minstens twee meter hoog zijn, twee meter te rekenen vanaf het midden van de voet van de boom en voor de andere bomen, struiken en hagen een halve meter.

Tip.  Staat de boom van uw buur te dicht, dan kunt u nog altijd de snoeiing of rooiing eisen van de beplantingen die op een kortere afstand aangebracht zijn.

Let op!  Dit geldt niet indien de rechter oordeelt dat het gaat om een zgn. rechtsmisbruik. De rechter houdt bij dat oordeel rekening met alle omstandigheden, met inbegrip van het algemeen belang, bv. het feit dat het een mooie boom is voor de ganse buurt.

Niet hoger dan de afsluiting. U kunt zich evenwel niet verzetten tegen de aanwezigheid van beplantingen die niet hoger reiken dan de afsluiting tussen de percelen. Gaat het in dat geval om een niet-gemene afsluiting, dan heeft uw buur het recht om deze als steun voor zijn beplantingen te gebruiken.

Let op!  Die regels gelden niet indien u met uw buur een andere afspraak maakte of indien de beplantingen al meer dan 30 jaar op dezelfde plaats staan.

Nu al rekening mee houden? De nieuwe wet geldt nog niet. Die treedt pas in werking op 01.09.2021. Ook al is de wet nog niet in werking, te verwachten valt dat rechters er toch al rekening mee houden in geval van twijfel.

Bron: Tips & Advies Vastgoed, 12/06/2020
agent cut out
Contacteer ons X