17/11/2021 Uw woning energiezuinig maken: welke steun komt er?

Wie vanaf 2023 een energieverslindende woning koopt, moet die binnen vijf jaar renoveren. Ook wie zijn bestaande woning energiezuiniger wil maken, wordt extra aangemoedigd met steunmaatregelen. We zetten ze op een rij.

De Vlaamse regering heeft een akkoord over de klimaatinspanningen tegen 2030. Een belangrijk deel van het werk zit in het energiezuiniger maken van onze woningen. Dat wordt vandaag al aangemoedigd, maar vanaf 2023 wordt het voor sommige nieuwe eigenaars verplicht. Wie na 1 januari 2023 een woning koopt met de laagste energiescore van E of F, zal die woning binnen vijf jaar na de ondertekening van de notariële akte moeten renoveren zodat een label van minstens D wordt bereikt.

Die D-score is nog ver verwijderd van het bijna energieneutrale A-label dat tegen 2050 voor alle woningen wordt nagestreefd, ‘maar die geleidelijke stap is bewust’, zegt Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) daarover. ‘Het Vlaamse klimaatakkoord bevat doelstellingen voor 2030. We willen het bewust haalbaar houden voor gezinnen. Het is in eenieders belang, want een energiezuinige woning resulteert ook in een lagere energiefactuur’, zegt ze. Om het haalbaar en betaalbaar te houden komen er enkele nieuwe steunmaatregelen boven op de al bestaande maatregelen.

NIEUW

1/ Renovatielening wordt uitgebreid

De renteloze lening die al bestond voor wie een woning kocht en renoveerde van het E- of F-label naar minstens het C-label wordt uitgebreid. Vanaf 1 januari 2023 kan ook een renteloze lening bekomen worden voor wie de woning renoveert naar het D-label. Het maximale bedrag komt op 20.000 euro en de looptijd bedraagt 20 jaar. De lening moet bij de bank worden afgesloten. De rente die u betaalt aan de bank wordt via een rentesubsidie jaarlijks terugbetaald door de overheid. Let wel, de renteloze lening kan enkel bekomen worden in combinatie met een hypothecair krediet dat is afgesloten om de woning te verwerven.

Bovendien wordt de renteloze lening gunstiger voor wie meer doet dan het D-label halen. Daar zal een negatieve rente gelden. Wie renoveert tot een A-label krijgt jaarlijks 1,5 procent rente extra. Anders gezegd, wie 10.000 euro leent aan 1 procent bij de bank, krijgt jaarlijks een rentesubsidie van 250 euro (1 procent + 1,5 procent). Voor een renovatie tot het B-label geldt een negatieve rente van 1 procent, voor een renovatie tot het C-label geldt een negatieve rente van 0,5 procent. De maximumbedragen wijzigen niet. Wie renoveert naar het C-label, kan maximaal 30.000 euro lenen. Voor het B-label is dat 45.000 euro en voor het A-label 60.000 euro.

2/ Energielening toegankelijker

In tegenstelling tot de renovatielening, die geldt voor wie een woning aankoopt, bestaat vandaag ook een renteloze energielening voor wie zijn bestaande woning energiezuiniger maakt. Ook voor die lening komt er een uitbreiding. Die renteloze lening kan voortaan worden afgesloten voor 50.000 euro in plaats van 15.000 euro. De maximale looptijd wordt opgetrokken van 10 naar 25 jaar om de maandelijkse terugbetalingen haalbaar te houden.

Ook de inkomensdrempel wordt iets soepeler. Momenteel geldt de lening enkel voor gezinnen met maximaal 32.000 euro bruto belastbaar gezinsinkomen of gezinnen die in aanmerking komen voor het sociaal tarief. Die groep wordt nu uitgebreid tot middeninkomens van maximaal 64.000 euro bruto belastbaar inkomen. Wie 50.000 euro leent op 25 jaar betaalt dan maandelijks maximaal 167 euro.

3/ Hogere premie voor warmtepompen

Wie vandaag een hybride warmtepomp installeert in een bestaande woning kan daarvoor een premie krijgen van 800 euro. Dat bedrag wordt verhoogd naar 1.500 euro. De premie voor een lucht-waterpomp wordt verhoogd van 1.500 naar 2.250 euro, ook voor bestaande woningen. Voor een geothermische warmtepomp blijft de premie op 4.000 euro.

BLIJFT BESTAAN

1/ EPC-labelpremie

De EPC-labelpremie is nieuw sinds dit jaar en wordt toegekend als uw woning een beter energielabel behaalt na een grondige energetische renovatie. Belangrijk hierbij is dat u voor de start van de werken een energieprestatiecertificaat (EPC) van uw woning heeft. Dat EPC mag niet van voor 2019 dateren en moet het label E of F hebben voor een huis (D, E of F voor een appartement). Als u dat label binnen de 5 jaar verbetert tot minstens C voor een woning, kunt u de EPC-labelpremie krijgen. Die bedraagt dan 2.500 euro. Verbetert u de woning tot het label B, dan bedraagt de premie 3.750 euro. Is er een verbetering tot het label A dan geldt een premie van 5.000 euro. De EPC-labelpremie kan niet worden gecombineerd met de vroegere totaalrenovatiebonus.

2/ Mijnverbouwpremie

Vanaf 1 juli 2022 treedt ook de eengemaakte MijnVerbouwPremie voor dak, muur, glas en vloer in voege. Dat wordt een eengemaakt loket dat alle individuele (isolatie)premies voor wonen en energie, vaak via Fluvius, zal bundelen. Voor lagere inkomens zal een ander premiesysteem gelden dan voor hogere inkomens. Voor gezinnen met een jaarinkomen dat lager ligt dan 44.000 euro, zal de premie 35 procent van de factuurkosten terugbetalen, met een maximum van 17.500 euro. Voor gezinnen met een jaarinkomen tussen 44.000 en 66.000 euro geldt een premie die gelijk is aan 25 procent van de factuurkosten met een maximum van 12.500 euro. Voor gezinnen met een hoger inkomen gelden de forfaitaire premies. Het gaat dan bijvoorbeeld om een premie van 4 euro per vierkante meter dakisolatie, 16 euro per vierkante meter hoogrenderend glas en 30 euro per vierkante meter voor buitenmuurisolatie.

3/ Premie voor zonnepanelen

Wie sinds dit jaar nieuwe zonnepanelen installeert, komt in aanmerking voor een eenmalige premie van de netbeheerder Fluvius. De premie wordt toegekend om de schrapping van de terugdraaiende teller te compenseren. De premie bedraagt 1.500 euro en wordt geleidelijk afgebouwd tot 2024. Vorige week besliste de Vlaamse regering nog om het bedrag van 1.500 euro ook in 2022 te handhaven. In 2023 wordt de premie dan 750 euro, en in 2024 zal ze nog op 375 euro uitkomen.

4/ Zonneboilerpremie

Als u in een woning of appartement een zonneboiler laat plaatsen door een gecertificeerde installateur, kunt u daarvoor bij Fluvius een premie aanvragen. De premie blijft maximaal 2.750 euro bedragen.

5/ Lagere aankoopbelasting

Wie in Vlaanderen een enige gezinswoning koopt en die binnen vijf jaar grondig energetisch renoveert, betaalt momenteel slechts 5 procent aankoopbelasting in plaats van het standaardtarief van 6 procent. Vanaf volgend jaar wordt dat 1 procent (met een standaardtarief van 3%).

6/ Korting op onroerende voorheffing

Voert u een ingrijpende energetische renovatie door, dan kunt u in aanmerking komen voor een korting op de onroerende voorheffing, de jaarlijkse belasting op vastgoed. Kunt u na de werken een E-peil van maximaal E60 voorleggen dan krijgt u gedurende vijf jaar een korting van 100 procent. De vermindering wordt automatisch toegekend op uw aanslagbiljet.

7/ Lagere schenkbelasting

Ook bij een schenking van vastgoed probeert Vlaanderen u tot renoveren aan te zetten. Wie binnen vijf jaar vanaf de aktedatum van de schenking voor minstens 10.000 euro (exclusief btw) ingrijpende energetische renovatiewerken laat uitvoeren, kan genieten van een verlaagd tarief. Zelf aan de slag gaan, levert geen korting op. Bij de registratie van de schenking wordt het gewone tarief aangerekend (in functie van de band tussen de schenker en de begunstigde én de waarde van de schenking). Na de uitvoering van de werken kunt u het verschil tussen het gewone en het verlaagde tarief terugvragen.

8/ Sloop- en heropbouwpremie

Als een pand niet meer te renoveren valt, is sloop en heropbouw misschien een interessante optie. De Vlaamse overheid voorziet in een sloop- en heropbouwpremie van 10.000 euro (buiten de centrumsteden), voor wie niet in aanmerking komt voor het tijdelijk verlaagde btw-tarief van 6 procent bij sloop en heropbouw van de enige eigen woning. 'We gaan de federale regering vragen om dat verlaagd tarief te verlengen', aldus het kabinet-Demir.

Bron: De Tijd/Netto, Peter Van Maldegem/Sonja Verschueren, 09/11/2021
agent cut out
Contacteer ons X