13/10/2021 Opzeg voor eigen gebruik maar uw zoon verandert van idee?

Stel, u zegt als verhuurder het woninghuurcontract vroegtijdig op wegens ‘eigen gebruik’, omdat uw zoon er graag wil gaan wonen. Door omstandigheden gaat dat echter toch niet door. Riskeert u dan altijd een sanctie?

Uw zoon wil in uw huurwoning wonen

Opzeg mogelijk voor ‘eigen gebruik’? U kunt op ieder ogenblik een 9-jarige woninghuur stopzetten wegens zgn. eigen gebruik. U moet wel vooraf een opzeg van 6 maanden geven. U kunt ook opzeggen, omdat familieleden tot in de derde graad in het pand willen gaan wonen, bv. uw broer, een kind, enz.

Let op 1! Anders dan in Wallonië en Brussel is een opzeg voor een kind in Vlaanderen maar mogelijk na de eerste 3 jaar van een 9-jarig woninghuurcontract. Enkel een opzeg voor de verhuurder zelf of zijn echtgeno(o)t(e)/wettelijk samenwonende partner kan in Vlaanderen immers op ieder moment gegeven worden. In Wallonië en Brussel geldt enkel voor tantes, nonkels en kinderen van broers en zussen dat de opzegtermijn ten vroegste na 3 jaar huur kan aflopen.

Let op 2! De mogelijkheid van de verhuurder om de huurovereenkomst op te zeggen voor eigen gebruik kan uitgesloten zijn in de huurovereenkomst. Kijk dat dus wel even na.

Uw zoon verandert van idee, wat dan?

Daar nadien nog op terugkomen? Dat kan niet zomaar! U (of uw familielid) moet binnen het jaar na het verstrijken van de opzeg uw (zijn) intrek nemen in het pand. U moet het pand ook 2 jaar ononderbroken en effectief betrekken.

Let op!  Houdt u zich niet aan de voorwaarden, dan riskeert u dat u een vergoeding van maar liefst 18 maanden huur moet betalen.

Goed om te weten. Het goed zelf ‘betrekken’ wil niet zeggen dat uw zoon zijn hoofdverblijfplaats in het gehuurde goed moet bevestigen. Hij kan het goed ook betrekken met een andere bestemming, bv. voor de uitbating van een handelszaak.

Let op!  Zo niet heeft de huurder recht op een vergoeding van 18 maanden huur. De huurder moet geen schade aantonen.

Tenzij in ‘buitengewone omstandigheden’. U kunt onder die vergoeding uitkomen indien u kunt aantonen dat er buitengewone omstandigheden waren. Of u al dan niet die vergoeding moet betalen, hangt m.a.w. af van waarom uw zoon toch niet in het pand gaat wonen.

Wanneer kunt u dat inroepen? Buitengewone omstandigheden zijn objectieve omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van de verhuurder. Het kan een zware ziekte zijn of de dood van de verhuurder of de aangeduide begunstigde, of het toedoen van een derde voor wie de verhuurder niet aansprakelijk is. Het kan een beslissing zijn van hogerhand of door toedoen van de huurder zelf die het goed verlaat. Het kan ook gaan om het verlies van het goed, bv. door overstromingen buiten de fout van de verhuurder.

Let op!  Een verhuis naar het buitenland voor professionele redenen wordt niet altijd aanvaard als buitengewone omstandigheid. Zo lijkt het dat het moet gaan om een opportuniteit die zich voordoet die men niet kan afslaan, eerder dan een actief zoeken naar een baan in het buitenland.

Zoon die verhuist naar het buitenland? In een recent vonnis veroordeelde de vrederechter van Vorst een verhuurder tot een schadevergoeding, waarbij de verhuurder de huur opgezegd had, omdat zijn zoon studies zou aanvatten in Brussel. De zoon in kwestie had echter afgezien van zijn plan om in Brussel te studeren en ging studeren in het buitenland.

Bron: Tips&Advies Vastgoed, 12/10/2021
agent cut out
Contacteer ons X